Terms and conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN
1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Deelnemer (a) Een Lid en (b) een ieder die deelneemt (en mag deelnemen) aan een Les via fitnessplatforms waarmee Sin City een overeenkomst heeft.
Groepsles Credit Een door een Deelnemer verkregen krediet c.q. tegoed om een Les te boeken en/of te volgen.
Keycard De elektronische toegangskaart welke verstrekt wordt door Sin City aan ieder Lid bij aangaan van een Lidmaatschapsovereenkomst met een vaste initiële looptijd.
Les Iedere groeples gegeven door of namens Sin City.
Lid Een ieder die een overeenkomst sluit met Sin City teneinde personal training en/of Les te kunnen volgen.
Lidmaatschapsovereenkomst De overeenkomst tussen een Lid en Sin City, welke tot stand komt op één van de wijzen als beschreven in artikel 2.2 en waar deze Voorwaarden een integraal onderdeel van uit maken.
PT Credit Een door een Lid verkregen krediet c.q. tegoed om een personal training sessie te boeken en/of te volgen.
Sin City Sin City Boxing B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1079 HA) Amsterdam aan de Rijnstraat 93 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 78570972.
Voorwaarden De algemene voorwaarden zoals weergeven in dit document.
Website De website van Sin City (www.sincityboxing.com).
2 LID WORDEN EN LOOPTIJD
2.1 Een Lidmaatschapsovereenkomst wordt aangegaan met Sin City.
2.2 Een Lidmaatschapsovereenkomst wordt aangegaan op het moment dat:
(a) de Lid alle verzochte informatie op het inschrijfformulier heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend; of
(b) de Lid alle verzochte informatie in het online inschrijfformulier (toegankelijk via de Website) heeft ingevuld en voor akkoord heeft bevestigd.
2.3 Een Lidmaatschapsovereenkomst gaat in op het moment van aangaan daarvan in overeenstemming met artikel 2.2, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.4 Een Lidmaatschapsovereenkomst die is aangegaan op de in artikel 2.2(b) bedoelde wijze kan gedurende veertien (14) dagen na aangaan daarvan worden herroepen door een Lid. Indien de veertiende (14e) dag in het weekend of op een nationaal erkende feestdag valt, loopt de termijn van veertien (14) dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag.
2.5 Een Lidmaatschapsovereenkomst:
(a) met betrekking tot personal training wordt aangegaan voor een vaste initiële looptijd van vier (4) weken, zes (6) maanden of twaalf (12) maanden, welke vaste initiële looptijd bij aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst wordt vastgelegd en per periode van vier (4) weken zal worden gefactureerd; of
(b) wordt aangegaan voor een bepaald aantal Lessen, waarbij het aantal Lessen bij aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst wordt vastgelegd en de betreffende vergoeding vooraf volledig gefactureerd zal worden.
2.6 Na afloop van de vaste initiële looptijd van een Lidmaatschapsovereenkomst wordt een Deelnemersovereenkomst onder 2.5(a) stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.
3 TOEGANG EN OPENINGSTIJDEN
3.1 De faciliteiten van Sin City (met uitzondering van de receptie en het bargebied) zijn uitsluitend toegankelijk voor Deelnemers. Sin City behoudt zich het recht voor om een Deelnemer de toegang tot haar faciliteiten te ontzeggen.
3.2 Een Deelnemer moet elk bezoek aan de faciliteiten van Sin City registreren door middel van (a) het scannen van zijn/haar Keycard of (b), indien de Deelnemer nimmer een Keycard is verstrekt, aanmelding bij de receptie van Sin City.
3.3 Een Keycard is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en wordt in beginsel slechts eenmalig verstrekt. De Keycard mag uitsluitend gebruikt worden door het Lid aan wie de desbetreffende Keycard is verstrekt.
3.4 De faciliteiten van Sin City zijn toegankelijk gedurende de openingstijden zoals van tijd tot tijd weergegeven de Website.
3.5 Sin City is te allen tijde gerechtigd haar openingstijden en lesroosters te wijzigen, groepslessen te annuleren of delen van haar faciliteiten (tijdelijk) te sluiten voor onderhoud of anderszins. Een Lid heeft in een dergelijk geval geen recht op vermindering of restitutie van de verschuldigde vergoeding in overeenstemming met artikel 5.
4 PRIJZEN
4.1 Ieder Lid is Sin City een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van de faciliteiten van Sin City, welke vergoeding betaalbaar is in overeenstemming met artikel 5. De toepasselijke verschuldigde vergoeding is:
(a) voor de vaste initiële looptijd van het lidmaatschap, overeengekomen bij het aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst;
(b) voor de periode na afloop van de vaste initiële looptijd van het lidmaatschap, hetzelfde tarief als overeengekomen bij het aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst; en
(c) voor een lidmaatschap dat recht geeft op een bepaald aantal Lessen, overeengekomen bij het aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst.
4.2 Sin City behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en te wijzigen. Ten minste vier (4) weken voor een prijswijziging worden de Leden hiervan in kennis gesteld. Indien een prijswijziging plaatsvindt, dan heeft een Lid het recht om de Lidmaatschapsovereenkomst binnen vier (4) weken na de bekendmaking op te zeggen. Een Lid is niet gerechtigd om de Lidmaatschapsovereenkomst tussentijds op te zeggen, indien de prijsaanpassing gebaseerd is op de wijziging van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie of op aanpassingen voortvloeiend uit de wet. Als deze laatste prijsaanpassing echter plaatsvindt binnen drie (3) maanden na aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst, dan bestaat het recht tot opzegging.
5 BETALING EN RESTITUTIE
5.1 Een Lid moet de overeengekomen vergoeding per vier (4) weken (en voorafgaand aan iedere periode) aan Sin City betalen. De eerste uiterlijke betalingsdatum van de overeengekomen vergoeding is de ingangsdatum van de betreffende Lidmaatschapsovereenkomst. De volgende betalingsdatum is telkens vier (4) weken na de voorgaande betalingsdatum.
5.2 Betaling moet plaatsvinden door middel van SEPA automatische incasso, welke incasso iedere vier (4) weken plaats zal vinden. Een Lid machtigt Sin City om de aan Sin City verschuldigde vergoeding door middel van SEPA automatische incasso af te schrijven van diens bankrekening. Een Lid is gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn/haar bankrekening waarvan Sin City gemachtigd is de verschuldigde vergoeding te incasseren.
5.3 In afwijking van artikel 5.1 en 5.2 moet een lidmaatschap dat recht geeft op een bepaald aantal Lessen direct bij het aangaan van de betreffende Lidmaatschapsovereenkomst in zijn geheel worden betaald.
5.4 Betalingen die reeds door Lid zijn gedaan, worden niet gerestitueerd om welke reden dan ook, tenzij sprake is van een geldige herroeping door een Lid in overeenstemming met artikel 2.4.
5.5 Indien de door een Lid verschuldigde vergoeding niet uiterlijk op de desbetreffende betalingsdatum is ontvangen door Sin City, is Sin City gerechtigd het desbetreffende Lid de toegang tot de faciliteiten van Sin City te ontzeggen. Indien het desbetreffende Lid na de eerste betalingsherinnering alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden de wettelijke incassokosten van minimaal €40 in rekening gebracht. Sin City is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. Daarnaast zal vanaf de datum van verschuldigdheid wettelijke rente in rekening worden gebracht over de hoofdsom.
5.6 Sin City kan (maar is niet verplicht) bepaalde Leden de mogelijkheid te bieden om consumpties van Sin City achteraf te betalen door middel van SEPA automatische incasso in overeenstemming met dit artikel 5.
6 WIJZIGING VAN DE LIDMAATSCHAPSVORM
6.1 Indien (a) een Lid wenst over te stappen naar een andere lidmaatschapsvorm en (b) de betreffende nieuwe lidmaatschapsvorm in prijs gelijk is of hoger is dan de huidige lidmaatschapsvorm, kan dit Lid te allen tijde overstappen naar een dergelijke nieuwe lidmaatschapsvorm met ingang van de eerstvolgende betalingsdatum. In onderling overleg en tegen bijbetaling van het pro rata verschil tussen de huidige abonnementsvorm en de nieuwe abonnementsvorm, kan de nieuwe abonnementsvorm ook ingaan vóór ingang van de eerst volgende betalingsdatum.
6.2 Indien (i) een Lid wenst over te stappen naar een andere lidmaatschapsvorm en (ii) de betreffende nieuwe lidmaatschapsvorm is in prijs lager dan de huidige lidmaatschapsvorm, kan dit Lid:
(a) gedurende de initiële looptijd van zijn/haar Lidmaatschapsovereenkomst overstappen naar een dergelijke nieuwe lidmaatschapsvorm na afloop van de initiële looptijd; of
(b) na afloop van de initiële looptijd van zijn/haar Lidmaatschapsovereenkomst overstappen naar een dergelijke nieuwe lidmaatschapsvorm met ingang van de eerstvolgende betalingsdatum.
7 OPZEGGING, VERHUIZING EN TIJDELIJKE STOPZETTING VAN HET LIDMAATSCHAP
7.1 Anders dan in overeenstemming met artikel 7.3 of 7.4 kan een Lid kan zijn/haar Lidmaatschapsovereenkomst:
(a) gedurende de vaste initiële looptijd uitsluitend opzeggen tegen het einde van de desbetreffende vaste initiële looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor het einde van die looptijd; of
(b) na afloop van de vaste initiële looptijd uitsluitend opzeggen per de volgende betalingsdatum en met inachtneming van een opzegtermijn van zeven (7) dagen voor die betalingsdatum.
7.2 Een lidmaatschap dat recht geeft op een bepaald aantal Lessen kan niet worden opgezegd.
7.3 Een Lid moet zijn/haar Lidmaatschapsovereenkomst opzeggen per e-mail aan <info@sincityboxing.com>. Sin City zal na ontvangst van de opzegging binnen veertien (14) dagen een bevestiging sturen aan het betreffende Lid. Mocht een Lid deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient het Lid onmiddellijk contact op te nemen met Sin City (bij gebreke waarvan Sin City ervan mag gaan dat de opzegging niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden).
7.4 Ingeval van langdurige ziekte, langdurige blessure en/of zwangerschap van een Lid, kan een Lid zijn/haar lidmaatschap met een vaste initiële looptijd na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk stopzetten dan wel opzeggen per de volgende betalingsdatum. De einddatum van het lidmaatschap zal dan kosteloos worden verlengd met de periode van stopzetting. Het lidmaatschap kan maximaal drie (3) maanden worden stopgezet.
7.5 Indien een Lid in Amsterdam woont en naar buiten een straal van 10km van de gemeentegrens van Amsterdam verhuist, kan een Lid een verzoek doen om zijn/haar lidmaatschap met een vaste initiële looptijd tussentijds te beëindigen. In een dergelijk geval zal Sin City in redelijkheid overwegen (zonder daartoe gehouden te zijn) om in te stemmen met voortijdige beëindiging van het lidmaatschap. Indien Sin City daarmee instemt, zullen het desbetreffende Lid en Sin City de verschuldigde vergoeding over de rest van de looptijd van het lidmaatschap (voor zover van toepassing) in gelijke delen voor hun rekening nemen.
7.6 Ingeval van afwezigheid vanwege vakantie van veertien (14) of meer dagen kan een Lid zijn/haar lidmaatschap met een vaste initiële looptijd van twaalf (12) maanden tijdelijk stopzetten met een maximum van vier (4) weken per jaar. De einddatum van het lidmaatschap zal dan kosteloos worden verlengd met de periode van stopzetting. De mogelijkheid tot tijdelijke stopzetting wegens vakantie bestaat niet voor lidmaatschappen met een looptijd van minder dan twaalf (12) maanden.
7.7 Sin City heeft het recht om de Lidmaatschapsovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder restitutie of andere vergoeding op te zeggen, indien (a) een Lid zich schuldig maakt aan ontoelaatbaar of onaanvaardbaar gedrag (waaronder luidruchtig gedrag en onbetamelijke taalgebruik), (b) een Lid de huisregels van Sin City stelselmatig overtreedt of (c) een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van het desbetreffende Lid gebruik maakt van de faciliteiten van Sin City.
8 PERSONAL TRAINING ABONNEMENTEN
8.1 Indien een bepaald aantal personal training sessies onderdeel is van de Lidmaatschapsovereenkomst, wordt het overeengekomen vaste aantal personal training sessies als PT Credit toegekend aan het Lid aan het begin van iedere betalingsperiode.
8.2 Eén PT Credit geeft recht op één personal training sessie van 60 minuten door een door Sin City aan te wijzen personal trainer, waarbij met de voorkeur van een Lid uitdrukkelijk rekening zal worden gehouden.
8.3 De datum en tijd van een personal training sessie zal in overleg met de desbetreffende personal trainer worden bepaald.
8.4 Iedere toegekende PT Credit is geldig gedurende de periode zoals vermeld bij het aangaan van het lidmaatschap, waarna de desbetreffende PT Credit automatisch vervalt. Verval van een PT Credit zal worden bepaald op basis van het 'first in/first out'-principe. Ongebruikte of vervallen PT Credits geven geen recht op restitutie of vermindering van de daarvoor verschuldigde vergoeding.
8.5 Geplande personal training sessies kunnen tot 24 uur voor aanvang daarvan worden afgezegd met behoud van de betreffende PT Credit. Indien een personal training sessie minder dan 24 uur voor aanvang daarvan worden afgezegd, zal een PT Credit worden afgeschreven.
9 RITTENKAARTEN
9.1 Indien een lidmaatschap recht geeft op een bepaald aantal Lessen, wordt het overeengekomen aantal Lessen als Groepsles Credit toegekend aan het Lid bij het aangaan van de Lidmaatschapsovereenkomst.
9.2 Eén Groepsles Credit geeft recht op één Les.
9.3 Iedere Groepsles Credit is geldig gedurende de periode zoals vermeld bij het aangaan van het lidmaatschap, waarna de desbetreffende Groepsles Credit automatisch vervalt. Ongebruikte of vervallen Groepsles Credits geven geen recht op restitutie of vermindering van de daarvoor verschuldigde vergoeding.
9.4 Geplande Lessen kunnen tot 24 uur voor aanvang daarvan worden afgezegd met behoud van de betreffende Groepsles Credit. Indien een Les minder dan 24 uur voor aanvang daarvan worden afgezegd, zal een Groepsles Credit worden afgeschreven.
9.5 Per Les is er een bepaald aantal plaatsen beschikbaar. Sin City behoudt zich het recht voor de tijden van de Lessen en het aantal Lessen te wijzigen.
10 HUISREGELS
10.1 Iedere Deelnemer dient zich te houden aan de toepasselijke huisregels van Sin City. Sin City is gerechtigd de huisregels van tijd tot tijd te wijzigen.
10.2 Sin City heeft het recht om de toegang tot haar faciliteiten (eenmalig of voor altijd) met onmiddellijke ingang en zonder restitutie of andere vergoeding, indien (a) een Deelnemer zich schuldig maakt aan ontoelaatbaar of onaanvaardbaar gedrag (waaronder luidruchtig gedrag en onbetamelijke taalgebruik), (b) een Deelnemer de huisregels van Sin City ernstig en/of stelselmatig overtreedt of (c) een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de desbetreffende Deelnemer gebruik maakt van de faciliteiten van Sin City.
10.3 Het dragen van sportkleding en sokken is verplicht. Straatschoeisel en/of buiten gedragen sportschoenen zijn verboden. Het gebruik van een handdoek is verplicht bij iedere activiteit.
10.4 Het nuttigen van zelf meegenomen drank en/of etenswaren is verboden, met uitzondering van het gebruik van bidons met water.
10.5 Kinderen jonger dan 16 jaar hebben geen toegang tot Sin City.
10.6 Huisdieren zijn verboden bij Sin City.
10.7 Roken (waaronder elektrische sigaretten e.d.) is verboden bij Sin City.
11 RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Het beoefenen van sport kan risico's met zich meebrengen. Het gebruik van de faciliteiten van Sin City op welke wijze dan ook is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer. Een Deelnemer zal zich houden aan alle redelijkerwijs door Sin City gegeven aanwijzingen.
11.2 Een Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige door een trainer begeleidde training melding te maken van zijn/haar fysieke gesteldheid (zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen) en alle informatie te verschaffen waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het doen van oefeningen noodzakelijk is.
11.3 Sin City en haar bestuurders, werknemers en andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor (a) (materiële of immateriële schade) als gevolg van ongeval, blessures of letsel van een Deelnemer en/of derden op welke wijze dan ook ontstaan en/of (b) schade, verlies of diefstal van eigendommen van een Deelnemer en/of derden.
11.4 Indien Sin City verplicht is vanwege overheidsmaatregelen of door de branchevereniging NL Actief geadviseerd wordt om haar faciliteiten te sluiten of toegang te beperken, is Sin City gerechtigd om passend maatregelen te nemen. Sin City zal alsdan in redelijkheid beoordelen of en, zo ja, op welke wijze Leden gecompenseerd kunnen worden.
11.5 Een Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Sin City in overeenstemming met toepasselijk recht.
12 KLACHTEN
12.1 Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Sin City zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Sin City te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
12.2 De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
12.3 Sin City beantwoordt de door een Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien Sin City verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan de Deelnemer na de constatering hiervan.
12.4 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil als bedoeld in artikel 17 van deze Lidmaatschapsvoorwaarden.
13 PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACYBELEID
Sin City verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij het Privacy Statement op de Website. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden gaat een Deelnemer ook akkoord met deze Privacy Statement.
14 WEBSITE
14.1 De verstrekte informatie op de Website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
14.2 Hoewel Sin City zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de Website, kan Sin City niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Een Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Website.
14.3 De websites van derde partijen waarnaar eventueel op de Website wordt verwezen, worden niet door Sin City gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Sin City aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
14.4 De Website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van de Website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Sin City.
15 OVERIGE BEPALINGEN
15.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vormen de door een Lid ingevulde inschrijfformulier en deze Voorwaarden gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van Sin City en het desbetreffende Lid en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelinge aankondigingen, aanbiedingen, afspraken en alle andere correspondentie.
15.2 Deze Voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van de bestuurders, werknemers en andere hulppersonen van Sin City. Voornoemde personen mogen op deze Voorwaarden vertrouwen bij wijze van onherroepelijk derdenbeding om niet.
15.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
15.4 Indien enige bepaling in deze Voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Sin City en het betreffende Lid zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
16 WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN
Sin City is gerechtigd deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De eventueel gewijzigde Voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap (al dan niet stilzwijgend) wordt verlengd. Ten aanzien van Lidmaatschapsovereenkomsten voor onbepaalde duur geldt dat Sin City gerechtigd is de Voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste drie (3) maanden voor de inwerkingtreding schriftelijk wordt aangekondigd.
17 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
17.1 Op de Lidmaatschapsovereenkomsten alle overeenkomsten door of met Sin City aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen een Deelnemer en Sin City of anderszins worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.
18 TOT SLOT
Deze Voorwaarden zijn van kracht met ingang van 16 oktober 2020.
* * *


Loading, please wait...
Loading, please wait...
Saving......
Saving......